MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP

Lớp cảm tình Đoàn và triển khai các bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên mới 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, trong năm 2021, Quận đoàn Liên Chiểu đã tổ chức 25 lớp cảm tình đoàn cho 1.400 thanh niên ưu tú.

 

Qua lớp học, Ban thường vụ Quận đoàn đã trang bị cho những thanh niên ưu tú các kiến thức về chặng đường lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng giới thiệu đến sinh viên về các quy định của Điều lệ Đoàn, về quá trình hình thành và phát triển của phòng trào Đoàn – Hội của quận, đồng thời định hướng cho thanh niên ưu tú để phấn đấu trở thành người đoàn viên. Kết quả 1.400 thanh niên ưu tú đều hoàn thành học tập, viết bài thu hoạch đạt yêu cầu và được kết nạp trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong các dịp này, Quận đoàn cũng đã tổ chức triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị cho 1.400 đoàn viên mới với các nội dung:

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc chọn lựa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

-  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: cung cấp những tri thức cơ bản quá trình hình thành, phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Qua đó giúp cho các bạn đoàn viên mới có những kiến thức vững chắc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Đang online: 1
Tổng truy cập: 322653