văn bản
Chỉ thị 01 CT/ TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 01 CT/TWĐTN

 

     Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường rèn luyện tác phong,

thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

---------

 

Thời gian qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhiều đồng chí đã thể hiện vai trò xung kích, gương mẫu trong tập thể thanh niên, đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, đến những nơi gian khổ, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân giao cho, tạo nên hình ảnh tốt đẹp của cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ đoàn chưa chú ý rèn luyện tác phong, thực hiện chưa nghiêm lề lối công tác, cá biệt còn có đồng chí vi phạm kỷ luật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức Đoàn.

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Trung ương Đoàn yêu cầu:

1. Đối với cán bộ Đoàn

Nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình là thành viên. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm - Không nên làm” như sau:

Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

(Nội dung cụ thể những điều nên làm và không nên làm được nêu trong văn bản kèm theo Chỉ thị này).

2. Đối với các cấp bộ đoàn

Tăng cường thực hiện những biện pháp rèn tác phong và lề lối công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trong phạm vi quản lý; tạo môi trường, khuyến khích sự tự rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ đoàn; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác trong đội ngũ cán bộ của Đoàn.

Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy nội dung chính là thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong theo nội dung Hướng dẫn số: 82 HD/TWĐTN ngày 18/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn, nhất là: Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định về tác phong cán bộ, lề lối làm việc; đồng thời, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

3. Căn cứ Chỉ thị này và nội dung những điều nên làm và không nên làm kèm theo, các cấp bộ đoàn tổ chức sinh hoạt thường xuyên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cơ quan chuyên trách của Đoàn và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình cán bộ trong sinh hoạt chi đoàn. Mỗi cán bộ đoàn đăng ký chương trình rèn luyện hằng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể lãnh đạo mà mình tham gia.

Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền phục vụ việc thực hiện Chỉ thị này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phối hợp với các ban khối phong trào Trung ương Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này trong hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ, kể cả trong các đơn vị sự nghiệp của Đoàn ở cấp Trung ương.

4. Chỉ thị này được phổ biến đến chi đoàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần thay đổi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét điều chỉnh.

 

                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);

- Các ban của Đảng:DV,TG,TC,NC,VPTW;

- Các đ/c Ủy viên BCH TW Đoàn;

- Các ban khối phong trào TW Đoàn;

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn;

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Lưu VP.

                 BÍ THƯ THỨ NHẤT

 

 

                            (Đã ký)

 

 

                   Nguyễn Đắc Vinh

 

văn bản

Đang online: 1
Tổng truy cập: 319857